• +93 (0) 748 849 494
  • info@zarvanservices.com
دیتابس برای مدیریت کارمندان دیتابس برای مدیریت کارمندان

دیتابس برای مدیریت کارمندان

در دیتابس های مدیریت کارمندان شما میتوانید اطلاعاتی از قبیل نام ، تخلص ، رتبه ، معاش وغیره خصوصیات کارمند را ذخیره کنید. همچنان این سیستم ها میتوانند به شکل یک حاضری الکترونیکی نیز عمل کنند. با این سیستم ها میتوانید نظارت بهتر بر کارمندان تان داشته باشید. این سیستم ها قابلیت نمایش دادن گرافهای آماری هر کارمندا را دارند. با این سیستم ها شما میتوانید توسط یک جستجوی ساده تمام خصوصیات از قبل ثبت شده کارمند تان را پیدا کنید.

میتوانید برای هر کارمند تان در سیستم حساب کاربری داشته باشید برای شان اعلان بفرستید ، ایمیل بفرستید، میتوانید ازین برنامه ها به شکل شبکه ای در یک شبکه استفاده کنید. میتوانید آنلاین یا آفلاین استفاده کنید. کارمندان تان میتوانند گزارشات کاری شان را به حساب تان در سیستم ارسال کنند. در صورت استفاده آنلاین میتوانید نرم افزار های خاص برای موبایل تان داشته باشید.

امنیت این سیستم ها به عهده شرکت خدماتی زروان است. ما امنیت سیستم های ساخته شده خود را در اولیت قرار داده ایم. وغیره خصوصیات و ویژه گی هایکه ذکر نشده نظر به خواست مشتری میتواند در آن اضافه یا کم شود.

شرکت خدماتی زروان آماده پذیریش پروژه های تان درین بخش و تمام بخش های که شرکت ؛ خدمات ارائه میکند است.

در تماس باشید

نام ضروری است.
لطفا شماره صحیح همراه کد کشور تایپ کنید.مثال:+93707768636 , 0093707768636
ایمیل آدرس صحیح وارد کنید.
پیام باید بیشتر از ده حرف باشد.
در تماس باشید
اکنون با ما تماس بگیرید
+93 (0) 748 849 494

یا درخواستی ارسال کنید

خوب
نام ضروری است.
خوب
صحیح بنویسید
خوب
شماره صحیح وارد کنید.
خوب
ایمیل آدرس صحیح وارد کنید.
خوب
پیام ضروری است.